Ochrona danych

Część A – Informacje ogólne

Bawarska Kancelaria Państwowa wspiera premiera i rząd państwa w ich konstytucyjnych zadaniach. Realizuje różne zadania publiczne. Jest ona zatem dostępna dla obywateli Bawarii jako partner kontaktowy i informuje prasę i ludność o aktualnych tematach i ważnych sprawach.

W związku z tym przetwarza dane osobowe w różnych obszarach, w celu pełnienia funkcji publicznych i informowania obywateli oraz ogółu społeczeństwa.

Niniejsza polityka ochrony danych wyjaśnia, w jaki sposób dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przekazywane przez Bawarską Kancelarię Państwową. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą tej deklaracji ochrony danych, o swoich prawach.

Poniższe, podane w części A – Informacje ogólne, mają zastosowanie do wszystkich operacji przetwarzania danych w Bawarskiej Kancelarii Państwowej. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w sekcji B w odniesieniu do wybranych operacji przetwarzania, opisanych w tej sekcji.

Niniejsza polityka ochrony danych dotyczy wszystkich osób, które kontaktują się z Bawarską Kancelarią Państwową lub korzystają z usług bawarskiej Kancelarii Państwa, w tym użytkowników strony internetowej i innych usług internetowych Bawarskiej Kancelarii Państwowej.

Strony trzecie (takie jak na przykład platformy internetowe, Facebook lub YouTube, które są powiązane z naszymi stronami internetowymi) mogą również przetwarzać dane osobowe. Niniejsza deklaracja ochrony danych nie dotyczy takich stron trzecich ani ich usług, a Bawarska Kancelaria Państwowa nie może przyjąć odpowiedzialności za wykorzystanie przez te strony trzecie zgromadzonych danych osobowych. W odniesieniu do praktyk ochrony danych osobowych przez strony trzecie należy kierować się bezpośrednio do nich. Wymagane jest przestrzeganie wskazówek polityki ochrony danych na odpowiednich stronach.

Ponadto na portalu państwowym bawarskiego rządu krajowego znajdują się również Wskazówki na temat zachowania się w sieciach społecznościowych.

Bieżąca administracja techniczna tej strony głównej jest obsługiwana przez:
Krajowy Urząd ds. Cyfryzacji, Szerokopasmowego Internetu i Geodezji
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
E-Mail: webmaster@bayern.de

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zgodne z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oświadczenie o ochronie danych osobowych w Bawarskiej Kancelarii Państwowej ma na celu zapewnienie przejrzystych informacji na temat rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych przez Bawarską Kancelarię Państwową. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą tej deklaracji ochrony danych, o swoich prawach.

Bawarska Kancelaria Państwowa stosuje odpowiednie techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i usunięciem.

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

Odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München.
E-Mail: direkt@bayern.de

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

datenschutzbeauftragter@stk.bayern.de

Podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach publicznego wykonywania obowiązków, chyba że poniżej określono inaczej (art. 4 ust. 1 Bawarska ustawa ochrony danych osobowych – BayDSG i.V. m. Art. 6 Ustęp. 1 punkty e i.V.m. Art. 6 Ustęp 3 S. 1 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (DSGVO).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzanie danych opiera się na art. 6 Ustęp 1 punkt a DSGVO.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane będą przechowywane po odebraniu w Bawarskiej Kancelarii Państwowej tylko tak długo, jak to jest konieczne do osiągnięcia odpowiedniego celu przechowywania lub zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi przechowywania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dotyczy przetwarzanie jej danych, masz następujące prawa:

 • Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane, masz prawo do otrzymania wyczerpujących informacji o przechowywanych danych o Tobie (art. 15 DSGVO).
 • W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, masz prawo do sprostowania. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz również prawo żądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego (art. 16 DSGVO).
 • Jeśli istnieją prawne przesłanki, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania (art. 17, 18 i 21 DSGVO).
 • Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub zawarłeś umowę dotyczącą przetwarzania danych, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do przenoszenia danych (art. 20 DSGVO).
 • Wycofanie zgody
  Jeśli wyraziłeś zgodę poprzez odpowiednie oświadczenie na przetwarzanie przez Bawarską Kancelarię Państwową i przetwarzanie oparte jest na tej zgodzie, to możesz w przyszłości odwołać zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na prawomocność przetwarzania danych przeprowadzonego na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Jeśli skorzystasz z wyżej wymienionych praw, to Bawarska Kancelaria Państwowa sprawdzi, czy spełnione zostały wymogi prawne w tym zakresie.

Prawo do odwołania się do władz nadzoru
Ponadto istnieje prawo do złożenia skargi do bawarskiego państwowego pełnomocnika ds. Ochrony danych (art. 77 DSGVO).
Możesz do niego dotrzeć pod następującymi danymi kontaktowymi:
Adres pocztowy: Postfach 22 12 19, 80502 München
Adres: Wagmüllerstraße 18, 80538 München
Telefon: 089 212672-0
Faks: 089 212672-50
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Dalsze informacje
W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych powyżej.

Część B – Część specjalna

Protokołowanie

Po uzyskaniu dostępu do strony internetowej Bawarskiej Kancelarii Państwowej dane są przesyłane do serwera sieci za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika. Podczas trwającego połączenia, w celu komunikacji między odpowiednią przeglądarką internetową a serwerem sieciowym, rejestrowane są następujące dane:

 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Nazwa żądanego pliku
 • Strona, z której zażądano pliku
 • Status dostępu (plik transferu, plik nie znaleziony, itp.)
 • używana przeglądarka internetowa i używany system operacyjny
 • pełny adres IP komputera żądającego
 • przekazana ilość danych

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu obrony przed próbami ataku na serwer sieciowy, dane te są przechowywane. Najpóźniej po siedmiu dniach dane są anonimizowane przez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, dzięki czemu nie można już odnosić się do poszczególnych użytkowników. Aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa w technologii informacyjnej, dane te oparte na art. 12 ustawy o Bawarskiej E-administracji są przesyłane dalej do Państwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa w Technologii Informacyjnej.

Cookies

Podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny pliki cookie (małe pliki) są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres ważności 12 miesięcy. Mają one na celu łatwiejsze i bardziej dostosowane wykorzystanie strony głównej. W Bawarskiej Kancelarii Państwowej nie są przechowywane żadne dane osobowe. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie, ale ta funkcja może zostać wyłączona przez ustawienie przeglądarki internetowej dla bieżącej sesji lub na stałe.
Filmy wideo w tej witrynie są osadzone w YouTube. Podczas odtwarzania filmów dostawca usług może zapisywać pliki cookie na komputerze użytkownika. Bawarska Kancelaria Państwowa nie ma wpływu na to przechowywanie.

Dostawcy zewnętrzni, media społecznościowe i procedury zgody

Na stronie internetowej www.welcomedahoam.com, bez uprzedniej zgody, żadne dane użytkownika nie są przekazywane stronom trzecim, takim jak np. sieci społecznościowe. Osoby trzecie nie mogą uzyskać dostępu do danych użytkownika o ile użytkownik

 • aktywnie nie wyraził zgody na transmisję danych, na przykład procedurą Opt-in.
 • gdy opuszcza Portal krajowy poprzez zewnętrzny link. Po otwarciu nowego okna przeglądarki dane są przekazywane stronom trzecim. Na nowo otwieranej stronie obowiązują zasady ochrony prywatności danego dostawcy witryny, takiego jak np. Facebook lub YouTube. Wymagane jest przestrzeganie wskazówek polityki ochrony danych na odpowiednich stronach.

Ponadto na portalu krajowym bawarskiego rządu krajowego znajdują się również wskazówki na temat zachowania w sieciach społecznościowych.

Udziały Facebooka i Google są zintegrowane z witryną, dzięki czemu nie ma automatycznego połączenia z serwerami operatora (Google / Facebook). Oznacza to, że dane użytkownika nigdy nie są przesyłane do danego operatora. Dane z wyżej wymienionych sieci społecznościowych są pobierane bezpośrednio z serwera www.welcomedahoam.com i przechowywane tam w celu wyświetlenia na stronie internetowej.

Gdy odwiedzasz witrynę internetową www.welcomedahoam.com, serwis za pomocą tak zwanego rozwiązania dwukrotnego kliknięcia oferuje dodatkowe usługi z YouTube i wtyczki społecznościowe, Twittera, Facebooka i Google+ . Przy pierwszym dostępie do strony internetowej, żadne dane nie będą przekazywane operatorom. Dopiero po zgodzie użytkownika na www.welcomedahoam.com, po kliknięciu na procedurę zgody Opt-In, otrzymają oni dane od zaraz i przy następnej wizycie (w tym adres URL bieżącej strony i adresu IP użytkownika) przekazane do odpowiedniego operatora. Użytkownik może sam zdecydować, czy zgadza się na aktywację filmów z YouTube, a tym samym na transmisję danych. Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie i uniemożliwić dalszą transmisję danych do operatora za pomocą odpowiedniego kliknięcia na stronie głównej (procedura zgody).

Domyślnie strony internetowe zawierają tylko wyłączone obrazy kanałów YouTube, które nie łączą się automatycznie z serwerami YouTube. W ten sposób, podczas wywoływania stron internetowych, operator nie otrzymuje żadnych danych od użytkownika. Dopiero wtedy, gdy użytkownik zwolni odtwarzanie filmów, klikając “Trwała aktywacja”, zgadza się na przesyłanie danych do odpowiedniego operatora. Aby zapisać ustawienie wybrane przez użytkownika, serwer Bayern wstawia plik cookie, który przechowuje parametry. Po ustawieniu tych plików cookie Bawarska Kancelaria Państwowa nie przechowuje żadnych danych osobowych, zawierają one jedynie anonimowe dane w celu dostosowania przeglądarki. Następnie filmy stają się aktywne i mogą być odtwarzane przez użytkownika. Jeśli użytkownik chce wyłączyć automatyczne ładowanie filmów z YouTube, musi ponownie usunąć pod symbolem prywatności zaznaczony przez niego znaczek wyboru do zatwierdzenia. To również aktualizuje ustawienia pliku cookie.

Aktywne elementy

Oferowane informacje wykorzystują aktywne elementy, takie jak Javascript, aplety Java lub formanty Active X. Funkcje te można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej danego użytkownika.

Oceny zachowań użytkowników (systemy śledzenia sieci)

Programy oceny zachowań użytkowników są wykorzystywane wyłącznie anonimowo przez Bawarską Kancelarię Państwową. Adresy IP są najpierw anonimizowane, a dopiero potem oceniane. Użytkownicy mogą zdecydować, czy plik cookie może być przechowywany w przeglądarce w celu przeprowadzenia przejrzystej analizy internetowej. Jeśli podejmą taką decyzję, to pozwolą Bawarskiej Kancelarii Państwowej szczegółowo rejestrować i analizować różne dane statystyczne. Po ocenie, zebrane surowe dane zostaną usunięte po maksymalnie 6 miesiącach. Ocenę i usuwanie danych przejmą pracownicy Państwowy Urząd ds. Cyfryzacji, Szerokopasmowego Internetu i Geodezji w imieniu Bawarskiej Kancelarii Państwowej.

Jeśli użytkownicy nie chcą pozwolić operatorowi witryny na szczegółowe zbieranie i analizowanie swoich danych statystycznych, to mogą zaznaczyć jedną z opcji jednym kliknięciem myszy:

Moja wizyta na tej stronie nie powinna być szczegółowo ujmowana przez analizę internetową Matomo.

Kodowanie

Informacje nieszyfrowane są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do Bawarskiej Kancelarii Państwowej i mogą być odczytane, w trakcie przekazywania, przez osoby trzecie. Z reguły Bawarska Kancelaria Państwowa nie może zweryfikować tożsamości i nie wie, kto ukrywa się za adresem e-mail. Dlatego nie można zagwarantować prawnie bezpiecznej komunikacji za pomocą zwykłej wiadomości e-mail. Niechciane reklamy – obecne w wielu mailach są filtrowane (filtrowanie spamu) i filtry mogą je błędnie automatycznie sklasyfikować oraz w rzadkich przypadkach normalne wiadomości usunąć jako niepożądane reklamy. E-maile zawierające złośliwe programy (wirusy) zostaną automatycznie usunięte w każdym przypadku.

Jeśli chcesz wysłać do Bawarskiej Kancelarii Państwowej wiadomości warte szczególnej ochrony, to zalecane jest ich szyfrowanie i podpisywanie, by zapobiec podczas transmisji nieautoryzowanemu przeglądaniu i manipulowaniu, lub wysłać wiadomość pocztą konwencjonalną.
E-maile zaszyfrowane za pomocą S / MIME można wysyłać na adres poststelle@stk.bayern.de
Tu możesz pobrać publiczny klucz urzędu pocztowego:
https://www.ebca.de/nutzung-der-ebca/zertifikate-finden/
Klucz root-CA do urzędu certyfikacji (PCA-1 Zarząd -15) oraz organu pośredniczącego w certyfikowaniu (Bayerische VPKI klasy 3 Wydawanie CA-2016) można znaleźć tutaj:
Pobierz klucz (plik ZIP)
Należy również oznajmić, czy i jak Bawarska Kancelaria Państwowa może wysłać odpowiedzi na twoje przysłane zaszyfrowane e-maile, a jeśli – jeśli nie jest to możliwe – zgodzić się na nieszyfrowane odpowiedzi e-mail na twoje pisma. Jeśli nie masz możliwości otrzymywania zaszyfrowanych wiadomości, to prosimy podać swój adres pocztowy, abyśmy mogli odpowiedzieć listownie na wiadomości warte ochrony.

Imprezy Bawarskiej Kancelarii Państwowej, współpraca z prasą i publicznością

Bawarska Kancelaria Państwowa działa również jako organizator lub współorganizator różnych imprez.

W przypadku zaproszenia lub uczestnictwa w imprezie Bawarska Kancelaria Państwowa przetwarza dane osobowe (nazwisko, adres, itp.). Można to zrobić za pomocą różnych kanałów komunikacji (np. wypełniając formularz, formularz internetowy, e-mailem, telefonicznie).

Dane osobowe jakie są przekazywane do Bawarskiej Kancelarii Państwowej, wynikają z odpowiedniego formularza, odpowiedniej maski wejściowej lub danych udzielonych w możliwej rozmowie.

 • Gromadzenie danych osób towarzyszących

W celu prawidłowej obsługi wydarzenia gromadzone i przetwarzane są dane osób towarzyszących zaproszonym uczestnikom. Te, jak również wszystkie inne zebrane dane objęte są prawem ochrony danych , w szczególności informacje na temat rodzaju i zakresu przechowywanych danych, sprzeciwu przetwarzania danych i usuwania danych. W związku z tym zwraca się uwagę na spełnienie punktu A (prawa zainteresowanych osób).

 • Zbieranie danych z publicznie dostępnych źródeł

Bawarska Kancelaria Państwowa zbiera i przetwarza w tym celu także dane z publicznie dostępnych źródeł, np. strony główne podmiotów danych lub dostępne publicznie katalogi.

Dalsza procedura dla tego zbierania danych
Dane osobowe nie będą przekazywane osobom nieuprawnionym, będą tylko zbierane i przetwarzane do użytku wewnętrznego rządu Bawarii oraz dla organizacji i obsługi imprez (takich jak tworzenie listy gości, umożliwienia kontroli dostępu etc.). Rząd Bawarii może powodować przekazywanie danych do jednego lub większej liczby przetwarzających kontraktowych pracowników rządu Bawarii, wykorzystujących w imieniu rządu Bawarii dane osobowe tylko na potrzeby wewnętrzne.

W zależności od rodzaju imprezy, Bawarska Kancelaria Państwowa działa jako współorganizator wraz z innym partnerem współpracy. W takich przypadkach dane zebrane dla celów związanych z wydarzeniami będą przekazywane naszym partnerom kooperacyjnym, którzy mogą również korzystać z tych danych dla przygotowania imprezy, zgodnie z przepisami. Kim są poszczególni partnerzy współpracy zostanie ogłoszone osobno w ramach organizacji imprezy.

Dane będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do organizacji i realizacji imprez, a także dla naszej percepcji zadań w obszarze public relations.

Jako odbiorca listów / zaproszeń, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przysyłania kolejnych listów / zaproszeń.

Fotografie
W ramach postrzegania zadań przez prasę i public relations bawarskiego rządu państwowego na imprezach i spotkaniach, wykonuje się zdjęcia na których możesz się ewentualnie rozpoznać. Możesz również sprzeciwić się temu.

Dla wyrażenia swojego sprzeciwu wykorzystaj wymienione wyżej dane kontaktowe.