Ochrana osobních údajů

Část A – Všeobecné pokyny a informace

Bavorská státní kancelář podporuje předsedu vlády a vládu státu v ústavních úkolech. Zabývá se rozmanitými veřejnými úkoly. Díky tomu funguje jako kontaktní místo pro občanky a občany v Bavorsku a informuje tisk a obyvatelstvo o aktuálních tématech a důležitých záležitostech.

Proto v různých oblastech zpracovává také osobní údaje, aby se mohla zabývat veřejnými úkoly a informovat občanky a občany i širokou veřejnost.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se vysvětluje, jak shromažďuje Bavorská státní kancelář osobní údaje, jak je zpracovává a předává dál. Dotčené osoby jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech.

Následující výklad uvedený pod bodem Část A – všeobecné informace – platí pro všechny procesy zpracování osobních údajů Bavorské státní kanceláře. Specifické informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v odstavci B k procesům zpracování, které jsou tam zvlášť popsány.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny osoby, které navážou kontakt s Bavorskou státní kanceláří nebo které využívají služeb Bavorské státní kanceláře včetně uživatelů webových stránek a ostatních online služeb Bavorské státní kanceláře.

Třetí osoby (například online platformy jako Facebook nebo YouTube, ke kterým vedou odkazy z našich webových stránek) mohou rovněž zpracovávat osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí nejen pro uvedené třetí osoby nebo jejich služby a Bavorská státní kancelář nenese žádnou odpovědnost za to, jak předmětné třetí osoby shromažďují a možná používají osobní údaje. Pokud jde o osobní údaje zpracovávané postupy uvedených třetích osob, obracejte se přímo na dané osoby. Žádáme, abyste věnovali pozornost informacím o ochraně osobních údajů na jednotlivých stránkách.

Na zemském portálu Bavorské státní vlády najdete také informace a upozornění k chování v sociálních sítích.

Současný technický provoz této domovské stránky zajišťuje:
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Zemský úřad pro digitalizaci, široké pásmo a měření)
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern (Centrum služeb IT Svobodného státu Bavorska)
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
E-Mail: webmaster@bayern.de

Zpracování osobních údajů, jako je například jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo dotčené osoby probíhá vždy v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů Bavorské státní kanceláře bude transparentně informovat veřejnost o způsobu, rozsahu a účelu osobních údajů, které Bavorská státní kancelář zpracovává. Dotčené osoby jsou navíc prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech.

Bavorská státní kancelář přijímá a zavádí přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření na ochranu svých dat před ztrátou, zneužitím, přístupem neoprávněné osoby, zveřejněním, pozměňováním a smazáním.

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby:

Za zpracování osobních údajů nese odpovědnost Bavorská státní kancelář – Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München.
E-Mail: direkt@bayern.de

Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou osobních údajů

datenschutzbeauftragter@stk.bayern.de

Právní základ zpracování

Není-li dále uvedeno jinak, budou Vaše osobní údaje zpracovávány v rámci zabezpečování našich služeb veřejnosti (čl. 4 odst. 1 bavorského zákona o ochraně osobních údajů – BayDSG v platném znění čl. 6 odst. 1 písmeno. e v platném znění čl. 6 odst. 3 věta 1 obecného nařízení k ochraně osobních údajů (DSGVO – GDPR)).

Pokud jste vyslovili souhlas se zpracováním osobních údajů, opírá se zpracování osobních údajů o čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR.

Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje budou po jejich pořízení Bavorskou státní kanceláří uloženy jen tak dlouho, kolik je třeba k dosažení příslušného účelu jejich uložení, nebo jak je předepsáno zákonnými předpisy o době archivace.

Práva dotčené osoby

Jakožto dotčená osoba při zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Jestliže budou zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo obdržet podrobnou informaci o datech, která jsou uložena k Vaší osobě (čl. 15 GDPR).
 • Jestliže se zpracovávají nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu. S přihlédnutím k účelům zpracování máte dále právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení (čl. 16 GDPR).
 • Jestliže jsou splněny zákonné předpoklady, můžete požadovat smazání nebo omezení zpracování svých osobních údajů a také máte právo podat námitky proti jejich zpracování (čl. 17, 18 a 21 GDPR).
 • Jestliže jste souhlasili se zpracováním osobních údajů nebo existuje smlouva o zpracování osobních údajů a zpracování osobních údajů probíhá za využití automatizovaných procesů, máte případně právo na přenositelnost dat (čl. 20 GDPR).
 • Právo odvolat souhlas
  Jestliže jste odpovídajícím prohlášením souhlasili s tím, aby Bavorská státní kancelář zpracovávala Vaše osobní údaje a toto zpracování probíhá na základě předmětného souhlasu, můžete souhlas kdykoli v budoucnosti odvolat. Zpracování dat, které probíhalo na základě Vašeho souhlasu až do jeho odvolání není tímto ustanovením nijak dotčeno.

Pokud byste využili některé z výše uvedených práv, ověří si Bavorská státní kancelář, zda jsou k tomu splněny příslušné zákonné předpoklady.

Právo na podání stížnosti u dozorového orgánu
Dále existuje právo na podání stížnosti u bavorského zemského pověřence pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).
Na toho se můžete obrátit využitím následujících kontaktních údajů:
Poštovní adresa: Postfach 22 12 19, 80502 München
Adresa: Wagmüllerstraße 18, 80538 München
Telefon: 089 212672-0
Telefax: 089 212672-50
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de/

Další informace
Další informace ke zpracování vašich osobních údajů si můžete vyžádat použitím výše uvedených kontaktních údajů.

Část B – Speciální část

Protokolování

Při vyvolání internetové prezentace Bavorské státní kanceláře se webovému serveru přenášejí prostřednictvím internetového prohlížeče údaje o uživateli. Během platného spojení ke komunikaci mezi internetovým prohlížečem a webovým serverem se zaznamenávají následující údaje:

 • Datum a čas požadavku
 • Název požadovaného souboru
 • Stránka, ze které byl soubor požadován
 • Stav přístupu (přenos dat, soubor nenalezen atd.)
 • Použitý webový prohlížeč a použitý operační systém
 • Úplná IP adresa požadujícího počítače
 • Přenesené množství dat

Tyto údaje se ukládají z důvodu technické bezpečnosti a zejména na obranu proti pokusům o útoky na webový server. Nejpozději po sedmi dnech se tyto údaje anonymizují zkrácením IP adresy na úrovni domény, takže již není možné najít vztah k jednotlivým uživatelům. Na obranu před nebezpečím a pro bezpečnost informační techniky se tyto údaje na základě čl. 12 bavorského zákona o elektronické správě e-Government-Gesetz předávají dál Zemskému úřadu pro bezpečnost informační techniky.

Cookies

Při přístupu k této internetové nabídce se ukládají soubory Cookies (malé soubory) do koncového přístroje uživatele, a to s dobou platnosti 12 měsíců. Účelem je snazší a personalizované využívání domovské stránky. Při tom se v Bavorské státní kanceláři neukládají žádné osobní údaje. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby akceptovala ukládání Cookies; tuto funkci však lze nastavením internetového prohlížeče vypnout v aktuální relaci nebo trvale.
Videa v této internetové nabídce jsou vkládána ze stránek YouTube. Při přehrávání videa může poskytovatel této služby ukládat Cookies v počítači uživatele. Na uvedené ukládání nemá Bavorská státní kancelář žádný vliv.

Jiní poskytovatelé služeb, sociální média a proces přihlášení Opt-In

Na webových stránkách na adrese www.welcomedahoam.com se bez předchozího souhlasu uživatele nepředávají žádné údaje uživatele jiným poskytovatelům – například sociálním sítím. Jiní poskytovatelé mohou přistupovat k datům uživatele jedině v případě, že uživatel

 • aktivně souhlasil s předáním dat – například procesem přihlášení Opt-In.
 • opustí zemský portál prostřednictvím externího odkazu. Jakmile se otevře nové okno prohlížeče, přenesou se údaje jiným osobám. Na nově vyvolané stránce platí ustanovení o ochraně osobních údajů příslušného provozovatele dané stránky – například Facebook nebo Youtube. Žádáme, abyste věnovali pozornost informacím o ochraně osobních údajů na jednotlivých stránkách.

Na zemském portálu Bavorské státní vlády najdete dále informace a upozornění k chování v sociálních sítích.

Příspěvky ze stránek Facebook a Google jsou do stránky začleněny tak, že nelze vytvořit automatizované spojení se servery provozovatelů (Google/Facebook). To znamená, že v žádném okamžiku se nepředávané žádné údaje uživatele příslušnému provozovateli. Data z výše uvedených sociálních sítí se vždy vyzvedávají přímo na serveru www.welcomedahoam.com a tam se ukládají k zobrazení na webových stránkách.

Při návštěvě webových stránek www.welcomedahoam.com se doplňkové služby z YouTube a sociální doplňky od sítí Twitter, Facebook a Google+ nabízejí takzvaným řešením dvou kliknutí. Při prvním vyvolání webových stránek se nepředávají žádné údaje provozovateli. Až poté, co se uživatel odpovídajícím kliknutím na stránkách www.welcomedahoam.com přihlásí odpovídajícím kliknutím do procesu přihlášení (Opt-In), s okamžitou platností a při každé další návštěvě (mimo jiné URL adresa aktuálních webových stránek jakož i IP adresa uživatele) přenesou příslušnému provozovateli. Uživatel se může sám rozhodnout, zda bude souhlasit s aktivací videí YouTube a tím s předáním dat. Uživatel může tento souhlas kdykoli odvolat a odpovídajícím kliknutím na domovských stránkách zamezit dalšímu předávání dat provozovatelům (proces přihlášení Opt-In).

Standardně se na webových stránkách vkládají pouze deaktivované snímky kanálu YouTube, které nevytvářejí žádné automatizované spojení se servery YouTube. Díky tomu nedostane provozovatel při prvním vyvolání webových stránek žádné údaje o uživateli. Až když uživatel souhlasí s přehráním videa kliknutím na „Trvalá aktivace“, udělí tím souhlas s předáním údajů příslušnému provozovateli. Aby bylo možné uložit uživatelem požadované nastavení, server Bayern nastaví soubor Cookie, který obsahuje příslušné parametry. Při nastavení těchto cookies se z Bavorské státní kanceláře neukládají žádné osobní údaje; obsahují pouze anonymizované údaje k přizpůsobení prohlížeče. Poté se aktivují videa a uživatel je může přehrávat. Pokud chce uživatel automatické deaktivovat načítání videí YouTube, musí v symbolu ochrany dat opět odstranit zaškrtnutí, které nastavil svým souhlasem. Tím se také aktualizují nastavení cookies.

Aktivní komponenty

V informační nabídce se používají aktivní komponenty jako Javascript, Java-Applets nebo Active-X-Controls. Tyto funkce lze vypnout prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče příslušného uživatele.

Vyhodnocení chování uživatele (systémy sledování Webtracking)

Programy k vyhodnocení chování uživatele se v Bavorské státní kanceláři používají jen v anonymizované podobě. IP adresy se nejdříve anonymizují a až poté se vyhodnocují. Uživatelé se zde mohou rozhodnout, zda bude dovoleno uložit v jejich prohlížeči Cookie určený k jednoznačné webové analýze. Pokud se tak rozhodnou, umožní Bavorské státní kanceláři podrobně zachycovat rozmanité statistické údaje a vyhodnocovat je. Po vyhodnocení se shromážděná syrová data smažou nejpozději po 6 měsících. Vyhodnocení a mazání dat provádějí na zakázku Bavorské státní kanceláře zaměstnanci zemského úřadu pro digitalizaci, široké pásmo a měření.

Pokud uživatelé nechtějí povolit provozovateli stránek podrobný záznam a analýzu jejich statistických údajů, mohou kliknutím myši zaškrtnou následující možnost:


Moje návštěva na těchto webových stránkách by neměla být podrobně analyzována webovou analýzou Matomo.

Šifrování

Informace, které byly Bavorské státní kanceláři odeslány nešifrované elektronickou poštou (e-mailem), si mohou v průběhu přenosové cesty přečíst cizí osoby. Bavorská státní kancelář si zpravidla nemůže ověřit identitu a neví, kdo se za danou e-mailovou adresou skrývá. Proto není zajištěna právně bezpečná komunikace jednoduchým e-mailem. Podobně jako u mnoha jiných poskytovatelů e-mailů jsou použity filtry proti nežádoucí reklamě (filtr SPAM), které mohou ve vzácných případech chybně vyhodnotit jako nežádoucí reklamu i normální zprávy e-mailem a mohou je smazat. E-maily, které obsahují škodlivé programy (viry), se v každém případě automaticky smažou.

Chcete-li Bavorské státní kanceláři zaslat zprávy, které je třeba chránit, doporučujeme je k zašifrování podepsat, aby se zabránilo seznámení nepovolaných osob s obsahem zprávy a falšování obsahu zprávy během přenosové cesty, nebo zprávu pošlete běžnými konvenčními poštovními cestami.
E-maily šifrované S/MIME lze zasílat na adresu poststelle@stk.bayern.de
Veřejný klíč poštovního místa si můžete stáhnout zde:
https://www.ebca.de/nutzung-der-ebca/zertifikate-finden/
Klíče kořenové certifikační autority CA (PCA-1-správa-15) a mezi intermediálního certifikačního místa (Bavorská VPKI třídy 3 vydávající certifikační autority CA-2016) najdete zde:
Stahování klíčů (soubor ZIP)
Sdělte nám také, zda a jakým způsobem Vám může Bavorská státní kancelář poslat odpovědi na Vaše zásilky formou šifrovaných e-mailových zpráv, a pokud to není možné, zda souhlasíte se zasláním nešifrované odpovědi na Váš přípis e-mailem. Nemáte-li žádnou možnost přijímání šifrovaných e-mailových zpráv, prosíme, abyste k zodpovězení zpráv vyžadujících ochranu uvedli svou poštovní adresu.

Akce Bavorské státní kanceláře, práce s tiskem a veřejností

Bavorská státní kancelář vystupuje také jako pořadatel nebo spolupořadatel různých akcí.

V případě pozvání nebo účasti na akci zpracovává Bavorská státní kancelář osobní údaje (jméno, adresa atd.). To může probíhat různými komunikačními cestami (například vyplněním formuláře, webového formuláře, e-mailu, telefonicky).

Které osobní údaje budou předány Bavorské státní kanceláři, vyplyne z příslušného formuláře, příslušné zadávací masky resp. z případného rozhovoru zaměřeného na získání dat.

 • Sběr dat od průvodců

K řádnému zpracování a pořádání akce jsou rovněž sbírána a zpracovávána data o osobách průvodců pozvaných návštěvníků. Těmto osobám náleží stejně jako všem ostatním osobám dotčeným sběrem dat výše uvedená práva, zejména právo na informování o druhu a rozsahu uložených osobních údajů, na námitku proti zpracování osobních údajů a na smazání osobních údajů. V této věci odkazujeme na vývody k písm. A (Práva dotčené osoby).

 • Sběr dat z veřejně dostupných pramenů

Bavorská státní kancelář sbírá a zpracovává navíc k tomuto účelu také údaje, které pocházejí z veřejně dostupných pramenů, například z domovských stránek příslušných osob nebo z veřejně dostupných záznamů.

Další procesy při tomto zpracování dat
Osobní údaje nejsou předávány neoprávněně jiným osobám, ale jsou ukládány a zpracovávány k internímu použití v Bavorské státní vládě a k účelům organizování a pořádání akcí (například vytváření seznamů hostů, umožnění kontroly přístupu atd.). Bavorská státní vláda může zadat předání dat jinému nebo několika smluvním zpracovatelům, kteří budou zpracovávat osobní údaje na zakázku Bavorské státní vlády pouze k internímu použití, které lze přičíst požadavkům Bavorské státní vlády.

Podle druhu akcí vystupuje Bavorská státní kancelář vedle spolupracujícího partnera jako spolupořadatel. V těchto případech se osobní údaje shromážděné za účelem pořádání akce předávají našim spolupracujícím partnerům, přičemž předmětné osobní údaje rovněž slouží výhradně uvedenému účelu řádného zpracování akce. Kteří spolupracující partneři to v jednotlivých případech jsou, se sděluje zvlášť v rámci organizace příslušné akce.

Údaje se ukládají jen tak dlouho, dokud je to třeba pro organizaci a zpracování akcí a také pro naše zabezpečení úloh v oblasti práce s veřejností.

Jako příjemce přípisů/pozvánek můžete kdykoli vznést námitku proti zasílání dalších přípisů/pozvánek.

Fotografické snímky
V rámci zabezpečení úloh v souvislosti práce s tiskem a s veřejností Bavorské státní vlády se při akcích a termínech pořizují fotografické snímky, které se později používají a na kterých můžete být případně vidět a rozeznatelní. I proti tomu můžete vznést námitku.

Ke vznesení své námitky použijte výše uvedené kontaktní údaje.